Ošetrovateľská služba

Poskytujeme zdravotnú terénnu ošetrovateľskú službu pacientom všetkých vekových skupín v pohodlí ich domova alebo v ich inom prirodzenom sociálnom prostredí (napr. v domove sociálnych služieb).

Domáca ošetrovateľská služba je odborná zdravotná služba vykonávaná skúsenou zdravotnou sestrou s príslušnou špecializáciou v odbore. Medzi najčastejšie zdravotnícke výkony patria ošetrovanie a liečba rán, dekubitov, rehabilitácie, podávanie infúzií a iných liekov injekčnou formou, odbery, zavádzanie sond na kŕmenie, zavádzanie katétrov, starostlivosť o onkologického pacienta, diabetického pacienta, paliatívna starostlivosť, cievkovanie a podobne.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje primárne (ale nie len-pozri záložku ako objednať) lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti  a je určená pre akúkoľvek, vekom neobmedzenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa nasledujúce kritéria

  • vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť
  • je imobilná, čiastočne imobilná a nie je schopná prísť do samostatného ambulantného zdravotníckeho zariadenia
  • nevyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú – teda nie je potrebná ich hospitalizácia na lôžku v nemocnici, alebo túto hospitalizáciu odmietajú
  • o poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj samotný pacient alebo jeho rodinný príslušník či zákonný zástupca

Domáca terénna ošetrovateľská služba je plne hradená z verejného zdravotného poistenia teda je bezplatná a to vrátane poistencov EU. Poistenec EU-osoba ktorá pracovala/pracuje a odvádza/la zdravotné poistenie v inom štáte Európskej únie napr. v Českej republike, Rakúsku a podobne.

Pacient alebo jeho zákonný zástupca má právo si vybrať ktorúkoľvek agentúru domácej terénnej ošetrovateľskej starostlivosti, ma kedykoľvek právo ju vymeniť O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj samotný pacient alebo jeho rodinný príslušník či zákonný zástupca, prípadne môžu priamo kontaktovať vybranú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Rozdiel medzi ošetrovateľskou a opatrovateľskou službou:

Ošetrovateľská služba je vykonávaná prostredníctvom zdravotných sestier, a jej cieľom je poskytnúť pacientovi indikovaný zdravotnícky výkon za účelom zlepšenia jeho zdravotného stavu napríklad: ošetrenie rán, dekubitov, vredov, podávanie infúzií, rehabilitácie, odbery a podobne.

oproti tomu je

Opatrovateľská služba je služba určená na pomoc klientovi (a aj jeho rodinnému príslušníkovi) v bežných a pre život nutných úkonov ako sú napríklad: stravovanie a pitný režim klienta, toaleta, kompletná hygiena, doprovod k lekárovi, na úrad, voľnočasové aktivity a podobne

 

Viac informácii ako objednať nájdete na podstránke Ako objednať v záložke ošetrovateľská služba.